Nieuws

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

25 november 2015
 

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Eerste Kamer heeft de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd goedgekeurd. Daarmee treedt de wet per 1 januari 2016 in werking. Doel van deze wet is om het aantrekkelijker te maken om AOW-ers langer in dienst te nemen of te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Onderstaand volgen de gewijzigde/afwijkende bepalingen voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.


  • De werkgever hoeft het loon van een arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde werknemer nog maar maximaal dertien weken door te betalen (in plaats van de huidige twee jaar). Als de werknemer al ziek was voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan begint de periode van dertien weken te lopen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De totale periode zal evenwel niet langer zijn dan twee jaar. In 2018 kan de overheid besluiten om de doorbetalingsplicht nog verder in te perken naar maximaal zes weken.
  • De re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden eveneens beperkt tot dertien weken. Ook is re-integratie bij een andere werkgever (het tweede spoor) niet aan de orde en is er geen verplichting om een plan van aanpak op te stellen.
  • De werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke arbeidscontracten geven binnen vier jaar, voordat de werknemer recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen de arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen wordt beperkt tot één maand.
  • De werkgever hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om zijn aantal te werken uren uit te breiden of te verminderen niet te honoreren.

Met ingang van 1 juli 2015 is in de Wet aanpak schijnconstructies al geregeld dat werkgevers AOW-gerechtigde werknemers tenminste het wettelijk minimumloon moeten uitbetalen.


Daarnaast zijn in de Wet werk en zekerheid ook al een aantal afwijkende regelingen voor AOW-gerechtigden van kracht geworden. Deze regelingen zijn:


  • Bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen moeten in de functies waar ontslagen vallen eerst de arbeidsovereenkomsten van de AOW-gerechtigde werknemers worden beëindigd. Daarna geldt pas het afspiegelingsbeginsel op de overige werknemers.
  • De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als de overeenkomst eindigt bij of na de AOW-leeftijd. Ongeacht wat de reden is van de beëindiging en ongeacht of de arbeidsovereenkomst al voor het bereiken van de AOW-leeftijd bestond of pas later is ingegaan.
  • Er is geen toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen bij of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst is ingegaan voor het bereiken van die leeftijd.
  • Indien de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd, kan daarna een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, die van rechtswege eindigt.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek