Mobiliteitsbonus bij in dienst nemen oudere werknemers

Doelgroep:

Werknemers van 56 jaar of ouder die direct voorafgaand aan indiensttreding recht hebben op een uitkering. Dat kan een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-, WWB-, IOAW-, IOAZ-, WIK-uitkering of een uitkering wegens betalingsonmacht zijn.

Hoogte mobiliteitsbonus:

De mobiliteitsbonus bedraagt maximaal € 7.000 op jaarbasis bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week. Bij minder uur per week wordt de mobiliteitsbonus evenredig herrekend. De mobiliteitsbonus kan nooit meer zijn dan het totaalbedrag van de door de werkgever verschuldigde basispremie WAO/WIA, de gedifferentieerde premie WGA, de premie WW-Awf, de Ufo-premie en de sectorpremie van al zijn werknemers.

Duur mobiliteitsbonus:

De duur van de mobiliteitsbonus is maximaal drie jaar, zolang de dienstbetrekking bestaat en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Toepassing:

De mobiliteitsbonus wordt verrekend met de Belastingdienst via de loonaangifte en dient derhalve via de loonadministratie te worden verwerkt.

Vereiste:

Om de mobiliteitsbonus te mogen toepassen is een doelgroepverklaring nodig. De doelgroepverklaring kan de werknemer telefonisch (0900 - 9294) aanvragen bij het UWV. Hij kan het UWV middels een formulier ook machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar de werkgever op te sturen. 

Het machtigingsformulier is via onderstaande link beschikbaar.

Machtigingsformulier

No-riskpolis UWV:

Wellicht komt deze werknemer ook in aanmerking voor een no-riskpolis bij het UWV. Kijk via onderstaande link voor de voorwaarden.

No-riskpolis UWV


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek