Mobiliteitsbonus bij in dienst nemen arbeidsgehandicapten

Doelgroep:

Werknemers die direct voorafgaand aan indiensttreding recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat kan een WIA- of Wajonguitkering zijn. Daarnaast komen ook de werknemers in aanmerking die een indicatiebeschikking hebben om te werken bij een bedrijf in de sociale werkvoorziening en werknemers die volgens het UWV een structurele functionele beperking hebben.

Ook werknemers die door ziekte of handicap problemen hebben gehad bij het volgen van onderwijs en die binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs in dienst treden hebben recht op deze mobiliteitsbonus. Hiervoor is wel een verklaring scholingsbelemmering nodig. Deze wordt op verzoek door het UWV afgegeven.

Hoogte mobiliteitsbonus:

De mobiliteitsbonus bedraagt maximaal € 7.000 op jaarbasis bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week. Bij minder uur per week wordt de mobiliteitsbonus evenredig herrekend. De mobiliteitsbonus kan nooit meer zijn dan het totaalbedrag van de door de werkgever verschuldigde basispremie WAO/WIA, de gedifferentieerde premie WGA, de premie WW-Awf, de Ufo-premie en de sectorpremie van al zijn werknemers.

Krijgt de werkgever loondispensatie en betaald minder dan het wettelijk minimumloon uit dan is de maximale mobiliteitsbonus € 3.500 op jaarbasis bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Duur mobiliteitsbonus:

De duur van de mobiliteitsbonus is maximaal drie jaar, zolang de dienstbetrekking bestaat en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Toepassing:

De mobiliteitsbonus wordt verrekend met de Belastingdienst via de loonaangifte en dient derhalve via de loonadministratie te worden verwerkt.

Vereiste:

Met uitzondering van de werknemer met scholingsbelemmering hoeft er geen bewijs bij de administratie te worden bewaard.

De verklaring scholingsbelemmering kan de werknemer telefonisch (0900 - 9294) aanvragen bij het UWV.

No-riskpolis UWV:

Wellicht komt deze werknemer ook in aanmerking voor een no-riskpolis bij het UWV. Kijk via onderstaande link voor de voorwaarden.

No-riskpolis UWV


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek