Subsidieregeling praktijkleren

Doelgroep:

Vmbo
Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg volgen. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Mbo
Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Hbo
Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling.

Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding
Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.
Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper.
Indien technologisch ontwerpers in opleiding bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

Hoogte subsidie praktijkleren:

Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per leerling/student per studiejaar.

Toepassing:

De subsidie praktijkleren wordt na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding aangevraagd. Dit kan tot medio september van elk jaar. De aanvraag dient digitaal te worden ingediend. Bij de aanvraag hoeven geen documenten te worden meegestuurd. Wel is hiervoor een digitale toegangssleutel nodig. Loonburo Westfriesland kan namens u deze aanvragen indienen.

Vereiste:

Om in aanmerking te komen voor de subsidie praktijkleren moet je beschikken over een (praktijkleer)overeenkomst die door alle vereiste partijen is getekend. Deze partijen zijn leerling/ouders of student, school of onderwijsinstelling, werkgever en het kenniscentrum.


Voor uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek