Nieuws

Wet Aanpak Schijnconstructies

1 november 2015
 

Wet Aanpak Schijnconstructies


De Wet Aanpak Schijnconstructies kent de volgende maatregelen:

  • Werknemers krijgen het volledige minimumloon waarop zij recht hebben giraal uitbetaald
  • Er mogen geen inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon plaats vinden
  • Loonstroken dienen transparanter te zijn
  • Het wettelijk minimumloon geldt ook voor AOW’ers
  • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid
  • De Inspectie SZW gaat de namen van ondernemingen bekend maken, die niet voldoen aan de wetgeving


Per 1 juli 2015


Ketenaansprakelijkheid

De werknemer heeft vanaf 1 juli 2015 de keuze om bij onderbetaling of niet betaling van het verschuldigde cao-loon dat loon te vorderen bij zijn werkgever en/of diens opdrachtgever. Hij kan de opdrachtgever van de werkgever hoofdelijk aansprakelijk stellen. Als de vordering niet wordt voldaan, kan de werknemer eventuele hogere schakels in de keten aanspreken.


Bekendmaking controles

De Inspectie SZW maakt bekend welke bedrijven zijn gecontroleerd en welke overtredingen er zijn geconstateerd. Het doel hiervan is meer transparantie op de arbeidsmarkt, wat zal moeten leiden tot een betere naleving van de wetgeving.


Wettelijk minimumloon AOW’ers

Per 1 juli 2015 hebben AOW-gerechtigde werknemers recht op minimaal het wettelijk minimumloon.


Per 1 januari 2016


Giraal uitbetalen van Wettelijk Minimumloon

Vanaf 1 januari 2016 moet het netto minimumloon giraal aan de werknemer worden uitbetaald op een rekening die (mede) op naam staat van de werknemer, zodat kan worden vastgesteld of tenminste het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is betaald. Bij contante uitbetaling is niet met zekerheid vast te stellen of het verschuldigde loon daadwerkelijk aan de werknemer is uitbetaald. Indien de werknemer geen bankrekeningnummer heeft of wil doorgeven, riskeert werkgever een boete, die door de Inspectie SZW kan worden opgelegd.


Inhoudingen en verrekeningen op het Wettelijk Minimumloon

Op het wettelijk minimumloon mogen vanaf 1 januari 2016 alleen nog de verplichte wettelijke inhoudingen verwerkt worden. Veel voorkomende inhoudingen zoals contributie personeelsvereniging, verkeersboetes en het betalen van de premie ziektekostenverzekering zijn niet meer toegestaan indien door deze inhoudingen minder uit wordt betaald dan het wettelijk minimumloon.


Transparantie loonstrook

De bedragen waaruit het loon is samengesteld moeten gespecificeerd zijn op de loonstrook. Eventuele onkostenvergoedingen en de vakantiebijslag moeten apart op de loonstrook worden aangegeven. Uit de loonstrook moet blijken dat het volledige minimumloon in geld wordt uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen.


Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek